ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΝΔΑΛΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Ανακοίνωση – πρόσκληση υποβολής προσφοράς συμμετοχής σε διαγωνισμό (Β'  Φάση) για την μακροχρόνια μίσθωση έναντι ανακατασκευής ακινήτου ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το Μανδαλίδειο Κληροδότημα που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Λεωφόρου Νίκης 39 & Βογατσικού στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Ανάρτηση: 9/6/2020 

Η προκήρυξη: https://www.minfin.gr/gspp/dhpe/faces/adf.task-flow?adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fanarthseis-task-flow.xml&adf.tfId=anarthseis-task-flow&id=1961234

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 3 μήνες από την ανάρτηση, δηλαδή στις 9/9/2020 ημέρα Τετάρτη.

Επισκέψεις στο ακίνητο: ύστερα από συνεννόηση.

Επικοινωνία: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/contact

Στα μεσιτικά γραφεία (που θα καταθέσουν υπέρ πελατών τους προσφορές), δεν δίδεται αμοιβή από το ΑΠΘ. 

 

Σχετικά έγγραφα:

 Αρχείο
Αρχείο
Αρχείο