ΕΛΗΞΕ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΒΑΓΙΑΣ ΜΑΝΔΑΛΙΔΗ (ΜΑΝΔΑΛΙΔΕΙΟ)

Ανακοίνωση – πρόσκληση υποβολής προσφοράς συμμετοχής σε διαγωνισμό (Β'  Φάση) για την μακροχρόνια μίσθωση έναντι ανακατασκευής ακινήτου ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το Κληροδότημα Ιωάννη και Βάγιας Μανδαλίδη (Μανδαλίδειο) που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Λεωφόρου Νίκης 39 & Βογατσικού στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Ανάρτηση: 26/08/2021 (στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών)

Η ανακοίνωση: https://www.minfin.gr/gspp/dhpe/faces/adf.task-flow?adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fanarthseis-task-flow.xml&adf.tfId=anarthseis-task-flow&id=1986135

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 3 μήνες από την ανάρτηση, δηλαδή στις 26/11/2021 ημέρα Παρασκευή (άρθρο 243 Αστικού Κώδικα).

Επισκέψεις στο ακίνητο: ύστερα από συνεννόηση.

Επικοινωνία: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/contact

Στα μεσιτικά γραφεία (που θα καταθέσουν υπέρ πελατών τους προσφορές), δεν δίδεται αμοιβή από το ΑΠΘ.

Σχετικά έγγραφα:

 Αρχείο
Αρχείο