ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την μακροχρόνια μίσθωση έναντι ανακατασκευής του ακινήτου στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου 2 στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης του ακινήτου στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου 2 στη  Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα Θωμά Παπαμιχαηλίδη, με τη μέθοδο της μακροχρόνιας μίσθωσης έναντι ανακατασκευής

Ανάρτηση: 27/4/2022 (στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών: https://www.minfin.gr/gspp/dhpe/faces/adf.task-flow?adf.tfId=anarthseis-task-flow&adf.tfDoc=/WEB-INF/anarthseis-task-flow.xml&id=2004404)

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 3 μήνες από την ανάρτηση, δηλαδή στις 27/7/2022 ημέρα Τετάρτη (άρθρο 243 Αστικού Κώδικα)

Επισκέψεις στο ακίνητο: ύστερα από συνεννόηση

Επικοινωνία: https://klirodotimata.auth.gr/contact/

Στα μεσιτικά γραφεία (που θα καταθέσουν υπέρ πελατών τους προσφορές), δεν δίδεται αμοιβή από το ΑΠΘ

Σχετικά έγγραφα:
Ανακοίνωση μακροχρόνιας μίσθωσης Τάσκου Παπαγεωργίου 2 Θεσσαλονίκη
Άδεια οικοδομήςΠρόσοψη οικοδομήςΤομή οικοδομής

Σχετικά έγγραφα: