ΕΛΗΞΕ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών σε ακίνητο στην οδό Εθνικής Αμύνης 34 – Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών, προϋπολογισμού 9.500,00 € πλέον ΦΠΑ, στο ισόγειο κατάστημα 14,50 τ.μ. (με υπόγειο 83,00 τ.μ.), στην οικοδομή επί της οδού Εθνικής Αμύνης 34 – Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου Κατσέα», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη).

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 29/9/2023

Επισκέψεις στο ακίνητο: ύστερα από συνεννόηση

Επικοινωνία: https://klirodotimata.auth.gr/contact/

Σχετικά έγγραφα:

 Αρχείο
Αρχείο
Αρχείο