9 Ιουλίου 2024

Έγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το έγγραφο της αριθμ. πρωτ: 194/08-07-2024 συμφώνησε με την απόφαση 74957/18-06-2024 του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ με την οποία εγκρίνει τα αποτελέσματα του γραπτού διαγ...
26 Ιουνίου 2024

Έγκριση χορήγησης υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή από το κληροδότημα Κ. Τσώπρου για το ακαδ έτος 2024-2025

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το έγγραφο της 169/18-06-2024  ενέκρινε: Α. ως δικαιούχο για τη χορήγηση της μίας (1) υποτροφίας, τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 50250/08-03-2024 διότι πληροί όλες τις π...

Χορήγηση υποτροφίας σε για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό κληροδοτήματος Κ. Λαζαρίδη για το ακαδ έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το έγγραφο της αριθμ. πρωτ: 172/21-06-2024  ενέκρινε  μετά την αναπομπή  της προηγούμενης απόφασής  του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ με αριθμ. πρωτ.  45650/20-02-2024  την ...

Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το έγγραφο της αριθμ. πρωτ: 168/18-06-2024 αποφάσισε Α. τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης: 48306/01-03-2024 και 48307/01-03-2024 δι...

Έγκριση χορήγησης πέντε υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του ΑΠΘ για το ακαδ έτος 2024-2025 κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το έγγραφο της αριθμ. πρωτ: 171/21-06-2024 ενέκρινε: Α) την επιλογή των υποψηφίων με αριθμό αίτησης: α/α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ 1 46273/21-02-2024 2 46138/21-02...
19 Ιουνίου 2024

Πρακτικό τριμελούς Επιτροπής Επιλογής υποτρόφων του κληροδοτήματος Αν. Αναστασιάδη για το ακαδ έτος 2024-2025

Η τριμελής Επιτροπή Επιλογής υποτρόφων του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη στην από 19/06/2024 συνεδρίασή της αποφάσισε ότι σύμφωνα με υποβληθέντα στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση του μοναδικού υπ...
18 Ιουνίου 2024

Έγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα.

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο αριθ. Πρωτ: 74957/18-06-2024 αποφάσισε εγκρίνει τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού, από τα έσοδα  του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα, σύμφωνα με τα οποία οι υποψήφιοι με...
5 Ιουνίου 2024

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Δωρεάς Εταιρείας Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος “στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ)

Η Πενταμελής Επιτροπή αξιολόγησης των δικαιούχων των οικονομικών ενισχύσεων  -σύμφωνα με την από 19-07-2018 επιστολή της  δωρήτριας Εταιρείας Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου» στ...

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Δωρεάς Εταιρείας Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος “στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου (ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ)

Η Πενταμελής Επιτροπή αξιολόγησης των δικαιούχων των οικονομικών ενισχύσεων  -σύμφωνα με την από 19-07-2018 επιστολή της  δωρήτριας Εταιρείας Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου» στ...
30 Μαΐου 2024

Επιλογή ενός (1) πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ύστερα από επανεξέταση

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 69270/29-05-2024 αποφάσισε μετά την αναπομπή  από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης της προηγούμενης απόφασής  του με αριθμ. πρωτ.  45650/20-0...