Έγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα.

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο αριθ. Πρωτ: 74957/18-06-2024 αποφάσισε εγκρίνει τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού, από τα έσοδα  του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα, σύμφωνα με τα οποία οι υποψήφιοι με αριθμό αίτησης 52545/20-03-2024 και 54573/29-03-2024 αναδεικνύονται υπότροφοι του εν λόγω κληροδοτήματος.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.