Έγκριση χορήγησης πέντε υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του ΑΠΘ για το ακαδ έτος 2024-2025 κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το έγγραφο της αριθμ. πρωτ: 171/21-06-2024 ενέκρινε:

Α) την επιλογή των υποψηφίων με αριθμό αίτησης:

α/α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1 46273/21-02-2024
2 46138/21-02-2024
3 51802/15-03-2024
4 51728/14-03-2024
5 51069/12-03-2024

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας δηλαδή της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους, μηδενική ή μικρή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας) και της βαθμολογίας δηλαδή δεν οφείλουν κανένα μάθημα από τα προηγούμενα έτη σπουδών και έχουν μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό (10) δέκα,

Σημείωση: Ο υποψήφιος  με αριθμό αίτησης  51069/12-03-2024 επιλέχθηκε έναντι του συνυποψηφίου του με αριθμό αίτησης 52053/15-03-2024 παρότι διαθέτει μεγαλύτερη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας διότι μισθώνει ακίνητο στη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές του και διαθέτει χαμηλότερα οικογενειακά εισοδήματα.

Β) τη μη χορήγηση της υποτροφίας, στους υποψηφίους με αριθμό αίτησης:

α/α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1 52053/15-03-2024
2 50251/08-03-2024
3 45317/19-02-2024
4 46282/21-02-2024
5 51696/14-03-2024
6 44459/14-02-2024
7 50989/12-03-2024
8 49068/04-03-2024
9 52094/15-03-2024
10 50719/11-03-2024
11 42244/05-02-2024
12 50988/12-03-2024
13 48510/01-03-2024
14 50725/11-03-2024
15 51071/12-03-2024
16 51983/15-03-2024
17 50374/11-03-2024
18 50720/11-03-2024
19 51918/15-03-2024
20 44928/16-02-2024
21 49066/04-03-2024
22 52020/15-03-2024
23 50717/11-03-2024
24 51927/15-03-2024
25 51656/14-03-2024
26 52093/15-03-2024
27 52001/15-03-2024
28 49241/05-03-2024
29 50724/11-03-2024
30 50419/11-03-2024
31 51800/15-03-2024
32 51481/13-03-2024
33 51801/15-03-2024
34 51381/13-03-2024
35 47229/26-02-2024

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν υψηλότερα οικογενειακά εισοδήματα έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους και μεγάλη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας).

Γ) τη μη χορήγηση της υποτροφίας, στους υποψηφίους με αριθμό αίτησης:

α/α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1 48881/04-03-2024
2 50268/08-03-2024
3 51065/12-03-2024
4 51480/13-03-2024
5 51493/13-03-2024

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της επιτυχίας σε όλα μαθήματα των προηγούμενων ετών των  σπουδών τους.

Δ) τη μη χορήγηση της υποτροφίας, στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης:

α/α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1 52084/15-03-2024

 

 

διότι βρίσκεται στο 1ο έτος σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και δεν μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος φοίτησής του ως προς την επιτυχία των μαθημάτων και το μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη  των σπουδών του από  7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό δέκα (10). Η υποτροφία χορηγείται από το 2ο  έτος και πάνω.

Ε) τη μη χορήγηση της υποτροφίας, στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης:

α/α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1 48672/04-03-2024

διότι βρίσκεται ήδη στο 4ο έτος και θα έχουν ολοκληρώσει τις βασικές του σπουδές στο τμήμα φοίτησής του, τον Ιούνιο του  2024 (έναρξη υποτροφίας Σεπτέμβριος 2024).

ΣΤ) τη μη χορήγηση της υποτροφίας, στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

α/α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1 52021/15-03-2024
2 50726/11-03-2024

διότι κατέθεσαν ελλιπή δικαιολογητικά.