ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2017-2018 (ΕΔΕΣΣΑ)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το έγγραφό της αρ. πρωτ. 62564/24-10-2018:

Α. εγκρίνει τη χορήγηση  πέντε  (5) υποτροφιών στους υποψηφίους με αριθμό πρωτόκολλου αίτησης 

1. 632/14-02-2018

2. 648/22-02-2018

3. 674/26-02-2018

4. 689/01-03-2018

5. 598/05-02-2018

διότι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της από 07.11.2017 πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας και 

Β) δεν εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφίας στην υποψήφια με αριθμό πρωτοκόλλου    599/05-02-2018 διότι η διαδικασία εισαγωγής της στο Α.Π.Θ. δεν πραγματοποιήθηκε κατόπιν εξετάσεων γεγονός που δεν συνάδει  με τη βούληση του διάθετη Δημητρίου Τσιακμακόπουλου.