ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Υποτρόφων στην από 19-07-2017 συνεδρίασή της αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας στον κ. Δημάδη Γεώργιο του Χρήστου, διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της, δηλαδή έχει υψηλό βαθμό στο πτυχίο του, χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα, καθόλου ακίνητη περιουσία  και καταγωγή από τη Δυτική Θράκη σε αντίθεση με τη συνυποψήφια του κα Καρέτσου Ιωάννα του Αναστασίου, η οποία έχει χαμηλότερο βαθμό στο πτυχίο της, υψηλότερα οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα και μεγάλη ακίνητη περιουσία.