Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα έτους 2023

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο