Πρακτικό τριμελούς Επιτροπής Επιλογής υποτρόφων του κληροδοτήματος Αν. Αναστασιάδη για το ακαδ έτος 2024-2025

Η τριμελής Επιτροπή Επιλογής υποτρόφων του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη στην από 19/06/2024 συνεδρίασή της αποφάσισε ότι σύμφωνα με υποβληθέντα στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση του μοναδικού υποψηφίου με αριθμό αίτησης 48692/04-03-2024, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι δεν πληρούται η προϋπόθεση της έλλειψης οικονομικών μέσων για τη συνέχιση των μεταπτυχιακών του σπουδών.