Χορήγηση υποτροφίας σε για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό κληροδοτήματος Κ. Λαζαρίδη για το ακαδ έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το έγγραφο της αριθμ. πρωτ: 172/21-06-2024  ενέκρινε  μετά την αναπομπή  της προηγούμενης απόφασής  του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ με αριθμ. πρωτ.  45650/20-02-2024  την επιλογή ως υποτρόφου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη  του πτυχιούχου – υποψηφίου  με αριθμό αίτησης 14480/20-10-2023 διότι πληροί την προϋπόθεση της καλής επίδοσης στις σπουδές του, την οικονομική αδυναμία για την αντιμετώπιση των σπουδών του καθώς διαθέτει χαμηλά οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα και μικρής αξίας ακίνητη περιουσία, κατάγεται από ακριτική περιοχή  της Ελλάδος (Κομοτηνή) και εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ.