ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 28-09-2019 ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της Δωρεάς: «στη μνήμη των  Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας- Πηνελόπης Δερμίση»,  με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 5443/13-02-2020 συμφωνεί με την επιλογή του υποψηφίου με αριθμό αίτησης 189/24-10-2019 ως δικαιούχου της οικονομικής ενίσχυσης.