ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2947/19-9-2017 ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 350,00Ε ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΥΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΤΟΥΣ Κ.Κ:

1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2. ΤΑΛΜΠΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.