Δωρεά Σοφίας Δερμίση «σε μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση

Σε μνήμη του Ομότιμου Καθηγητή Βασιλείου Δερμίση κατατέθηκε χρηματικό ποσό με σκοπό τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης: α) ενός/μίας προπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 € ) με προϋποθέσεις την καταγωγή από την περιοχή (πρώην νομό) Τρικάλων Θεσσαλίας ή από τη Θεσσαλία κατά σειρά προτεραιότητας εκ μέρους του ενός τουλάχιστον γονέα, η  επιτυχία σε δέκα (10) τουλάχιστον μαθήματα κάθε έτος σπουδών μέχρι τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, με μέσο όρο βαθμολογίας 6,5 και πάνω και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (οικονομικά αδύναμοι για την υποστήριξη των σπουδών τους) και β) ενός/μίας μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με το ποσό των χιλίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500,00€ ) με καταγωγή  από την περιοχή (πρώην νομό) Τρικάλων Θεσσαλίας ή από τη Θεσσαλία κατά σειρά προτεραιότητας από τον ένα τουλάχιστον, απόφοιτο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., εγγεγραμμένο σε ένα από τα ετήσια μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου μεταξύ των αιτούντων υποψηφίων και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (οικονομικά αδύνατοι για την υποστήριξη των σπουδών τους).