Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους του Α.Π.Θ. για σπουδές στο εσωτερικό

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χορήγηση με επιλογή

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, με καταγωγή από την Ανατολική ή τη Δυτική ή τη Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία) κατά προτίμηση δε από τις Σαράντα Εκκλησιές και το Σκοπό Ανατολικής Θράκης, να μη διαθέτουν τα οικονομικά μέσα για τη συνέχιση των μεταπτυχιακών τους σπουδών, να έχουν ήθος άμεμπτο και αφοσίωση στις σπουδές τους

Διάρκεια Ένα (1) χρόνο με δυνατότητα παράτασης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ

Χορήγηση υποτροφίας σε πτυχιούχο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, με καταγωγή από τη Βλάστη Κοζάνης ή τη Θεσσαλονίκη και να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. με προτεραιότητα στο εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού

Διάρκεια Ένα (1) χρόνο με δυνατότητα παράτασης

Παρατηρήσεις Σε περίπτωση πολλών υποψηφίων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας θα προτιμάται ο οικονομικά ασθενέστερος

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους των Σχολών Γεωπονίας ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για σπουδές στη Σχολή αποφοίτησης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, οικονομικά αδύνατοι, να έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους με καταγωγή κατά προτίμηση Ποντιακή ή από ακριτικές περιοχές και νησιά της Ελλάδας

Διάρκεια Ένας (1) χρόνος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) χρόνο ακόμη

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Θεωρητικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεολογική, Φιλοσοφική Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Μουσικών Σπουδών) με προτεραιότητα των πτυχιούχων της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής να διενεργούν έρευνα ή να εκπονούν διδακτορική διατριβή στη Λαογραφία (η μεταπτυχιακή έρευνα ή η διατριβή τους να ασχολείται με θέμα που εμπίπτει στο πεδίο της Λαογραφίας) να έλκουν την καταγωγή τους από την Ανατολική, Δυτική ή Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία) κατά σειρά προτεραιότητας, να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον επτά (7) και ήθος άμεμπτο

Διάρκεια Ένας (1) χρόνος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) χρόνο ακόμη

 

  • ΔΩΡΕΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ

Χορήγηση μίας υποτροφίας σε μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, οικονομικά αδύνατοι, να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς (6,5 και πάνω με άριστα το 10) και να ειδικεύονται στη Γλωσσολογία με κατεύθυνση την Ιστορική ή Θεωρητική Γλωσσολογία

Διάρκεια Δύο (2) χρόνια επί δώσεκα (12) μήνες το χρόνο

 

Χορήγηση με διαγωνισμό

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΣΑΒΡΑΝΗ

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε μεταπτυχιακό φοιτητή της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για μεταπτυχιακές σπουδές

Κριτήρια Ο υποψήφιος πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, να διακρίνεται για την επιμέλειά του και να μην απασχολείται σε δημόσιο ή σε ιδιωτικό φορέα

Διάρκεια: Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης