Χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές του Α.Π.Θ. όλων των ετών

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΣΤΟ Α.Π.Θ.

Χορήγηση με διαγωνισμό

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ

Χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές όλων των Τμημάτων και Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν γραπτού διαγωνισμού , ύψους 300,00 ευρώ επί 12 μήνες για όλα τα βασικά έτη σπουδών. 

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, να κατάγονται από το Γέρμα, το Βογατσικό ή το Κωσταράζιο του Νομού Καστοριάς, κατά προτίμηση από συγγενικές οικογένειες του διαθέτη με προτεραιότητα όσων αποφοίτησαν από το Λύκειο Τσοτυλίου Νομού Κοζάνης να έχουν επιτύχει στα μαθήματα του προηγούμενου έτους σπουδών με βαθμό λίαν καλώς (6.50 και πάνω)

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΝΙΑ

Χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές των Εφαρμοσμένων Επιστημών και της Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Κτηνιατρικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, να κατάγονται κατά προτίμηση από τη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα από τη Σιάτιστα ή την Κοζάνη (δεν αποκλείονται φοιτητές από άλλες περιοχές της Ελλάδος)

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή στη Σχολή φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΘΩΜΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι αριστούχοι (μέσος όρος βαθμολογίας στο προηγούμενο ή στα προηγούμενα έτη σπουδών 8,50 και πάνω), ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

 

Χορήγηση με επιλογή

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗ

Χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, να είναι οικονομικά αδύνατοι σε βαθμό που να δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις σπουδές τους, να έχουν επιτύχει στα μαθήματα του προηγούμενου έτους σπουδών ή των προηγούμενων ετών των σπουδών τους με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον επτά (7)

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή στη Σχολή φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, να συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας στο προηγούμενο ή στα προηγούμενα έτη σπουδών 7,50 και πάνω, να είναι οικονομικά αδύνατοι σε βαθμό που θα μπορούσε να οδηγήσει στη διακοπή των σπουδών τους

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή στη Σχολή φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΙΜΒΡΙΩΤΗ

Χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακό φοιτητή του τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, να φοιτούν στο 3ο ή 4ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να έχουν επιτύχει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών σε τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) μαθήματα με μέσο όρο βαθμολογίας επτά (7) και πάνω

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

 

  • ΔΩΡΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ

Χορήγηση υποτροφίας σε φοιτητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή σε περίπτωση μη ύπαρξης από το Τμήμα οποιουδήποτε Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής με καταγωγή από τη Βλάστη Κοζάνης ή από τη Θεσσαλονίκη κατά σειρά προτεραιότητας και σε περίπτωση πολλών υποψηφίων με προτίμηση στον οικονομικά ασθενέστερο

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα φοίτησης

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ

Χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι οικονομικά αδύνατοι (τα ατομικά και οικογενειακά τους εισοδήματα να μην επαρκούν για την αντιμετώπιση των σπουδών τους), να έχουν ηλικία μέχρι 36 ετών, να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής με καταγωγή κατά σειρά προτεραιότητας από το Μελένικο της σημερινής Βουλγαρίας ή από οποιαδήποτε περιοχή της Βόρειας Θράκης (Ανατολική Ρωμυλία) ή από τη Θράκη ή από την Ανατολική Μακεδονία

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΜΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Χορήγηση υποτροφιών για σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, ηλικίας μέχρι 36 ετών, οικονομικά αδύνατοι, να διακρίνονται για τις σπουδές τους στην Ιατρική Επιστήμη και να διαθέτουν για το ήθος τους και τον εθνωφελή προσανατολισμό τους

Διάρκεια Δώδεκα (12) μήνες το χρόνο μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στην Ιατρική Σχολή

Παρατηρήσεις Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ξεπερνά τον αριθμό των χορηγουμένων υποτροφιών για την ανάδειξη των υποτρόφων διεξάγεται γραπτός διαγωνισμός