ΕΛΗΞΕ Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης δύο (2) υποτροφιών (Ιατρική), Κληροδοτήματος Στυλ. Σαμαρά

Τόπος Υποτροφίας:Ελλάδα
Τύπος Υποτροφίας:Υποτροφία
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:Τμήμα Κληροδοτημάτων
Προέλευση Φοιτητών:Έλληνες Φοιτητές
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:Τρίτη 4 Απριλίου 2023
Κατάσταση:Έχει κλείσει