Έγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 48542/26-07-2021 ενέκρινε το αποτέλεσμα του γραπτού διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη για το ακαδ. έτος 2020-2021, σύμφωνα με το οποίο ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 29248/20-05-2021 αναδεικνύεται υπότροφος του εν λόγω κληροδοτήματος.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.