Έγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού χορήγησης μίας υποτροφίας, κληροδοτήματος Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 62277/13-04-2022 ενέκρινε τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για τη χορήγηση υποτροφίας σύμφωνα με τα οποία ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 40521/17-01-2022 επιτυχών στον γραπτό διαγωνισμό αναδεικνύεται υπότροφος του κληροδοτήματος Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.