Έγκριση αποτελεσμάτων γραπτού διαγωνισμού χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 92861/30-08-2022 αποφάσισε να εγκρίνει το αποτέλεσμα του γραπτού διαγωνισμού για την ανάδειξη της υποψήφιας με αριθμό αίτησης 65199/03-05-2022 ως υπότροφου του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο