Έγκριση δικαιούχου υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό από το κληροδότημα Κων/νου Τσώπρου για το ακαδ έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το αρ. πρωτ: 95422/04-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση αριθμ. πρωτ: 74804/06-06-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την οποία αποφάσισε:

ως δικαιούχο για τη χορήγηση της μίας (1) υποτροφίας, τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης:

1  58177/28-03-2023

διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας δηλαδή της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτει χαμηλά οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα), είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας με επτά προστατευόμενα τέκνα, διαθέτει μικρή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας και καταγωγή από την Ανατολική Θράκη,

 

Β. ως μη δικαιούχο για τη χορήγηση της υποτροφίας, τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης:

1 59474/03-04-2023

διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της επιτυχίας σε όλα μαθήματα των προηγούμενων ετών των  σπουδών του, οφείλει δύο (2) μαθήματα,

Γ. ως μη δικαιούχους για τη χορήγηση της υποτροφίας, τους υποψήφιους με αριθμό  αίτησης:

1 51645/03-03-2023
2 54303/14-03-2023
3 56121/21-03-2023

 

διότι βρίσκονται στο 1ο έτος σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και δεν μπορούν να αξιολογηθούν σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος φοίτησής τους ως προς την επιτυχία των μαθημάτων και το μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος των σπουδών τους με βαθμό  6,50 και πάνω. Η υποτροφία χορηγείται από το 2ο  έτος και πάνω.

Δ. ως μη δικαιούχο για τη χορήγηση της υποτροφίας, τον υποψήφιο με αριθμό  αίτησης:

1 59530/03-04-2023

διότι βρίσκεται ήδη στο 4ο έτος και θα έχει ολοκληρώσει τις βασικές  σπουδές στο τμήμα φοίτησής του, τον Ιούνιο του  2023 (έναρξη υποτροφίας Σεπτέμβριος 2023)