Έγκριση δύο (2) πρωτοετών φοιτητών ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 44958/02-02-2022 ενέκρινε:
Α. ως δικαιούχους τους υποψήφιους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 34498/16-12-2021 και 33168/13-12-2021 διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας, δηλαδή: της αριστείας ως απόφοιτοι Λυκείου, της καταγωγής από τη Μακεδονία, της οικονομικής αδυναμίας και οι δύο υποψήφιοι διαθέτουν χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα και χαμηλή αξία ακίνητης περιουσίας έναντι των υπολοίπων συνυποψηφίων τους, ο δε υποψήφιος με αριθμό αίτησης 33168/13-12-2021 προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια (αριθμός τέκνων 11) με προστατευόμενα μέλη 10, της εισαγωγής στο Α.Π.Θ. με εισαγωγικές εξετάσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και της διάκρισης για το ήθος και την επίδοση στις σπουδές τους και
Β. ως μη δικαιούχους τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης: 27580/23-11-2021, 34548/16-12-2021, 34967/17-12-2021, 35053/17-12-2021, 31620/07-12-2021, 31571/07-12-2021, 34481/16-12-2021, 35037/17-12-2021, 33003/13-12-2021, 34415/15-12-2021 διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας έναντι των δύο συνυποψηφίων τους που επιλέχθηκαν για τη χορήγηση της υποτροφίας επίσης ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 33003/13-12-2021 δεν πληροί την προϋπόθεση της καταγωγής και ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 34415/15-12-2021 δεν εισήχθη κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε ένα Τμήμα των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Επιστημών Υγείας, Γεωπονίας και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.