Έγκριση δύο (2) υποτρόφων για χορήγηση υποτροφίας εξωτερικού από την κληροδοσία Λαμπρινής – Λίνας Αθανασούλα για το ακαδ έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το αρ. πρωτ: 98769/11-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση αριθμ. πρωτ: 75088/06-06-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την οποία αποφάσισε:

Α) ως δικαιούχους για τη χορήγηση των δύο (2) υποτροφιών, τους υποψηφίους με αριθμό  αίτησης:

1 59943/04-04-2023
2 59807/03-04-2023

διότι  πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή της (ηλικία έως 36 ετών, περάτωση  των σπουδών τους στην Σχολή Θετικών Επιστημών με επίδοση τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» 6,50 – 8,50 με άριστα το 10),  έχουν μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου έναντι των δύο συνυποψηφίων τους και ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης  59943/04-04-2023 έχει καταγωγή από την Ήπειρο.

 

Β) ως μη δικαιούχους τους υποψήφιους με αριθμό  αίτησης:

1 55685/20-03-2023
2 60349/04-04-2023

διότι ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης  55685/20-03-2023 έχει προσκομίσει ελλιπή δικαιολογητικά (αντίγραφο πτυχίου) και έχει χαμηλότερο βαθμό πτυχίου από τους δύο προτεινόμενους συνυποψηφίους του και ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 60349/04-04-2023  βρίσκεται  4ο έτος σπουδών / 8ο  εξάμηνο.

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο