Έγκριση ενός (1) πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη για το ακαδ έτος 2021-2022

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 44947/02-02-2022 αποφάσισε την επιλογή ως υπότροφο τον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 34412/15-12-2021 διότι πληροί την προϋπόθεση: της καταγωγής (Μικρά Ασία), την προϋπόθεση της καλής επίδοσης στις σπουδές του με βαθμό πτυχίου 7,53. Διαθέτει οικογενειακά εισοδήματα τα οποία λόγω ότι είναι πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα (4) τέκνα, κρίνονται ως χαμηλά και επίσης διαθέτει χαμηλή αξία ακίνητης περιουσίας.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.