Έγκριση χορήγησης δέκα (10) υποτρόφων για τη χορήγηση υποτροφίας σε προπτυχιακούς φοιτητές από το κληροδότημα Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το αριθμ. πρωτ. 94937/04-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 75298/07-06-2023 της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. και:

α) εγκρίνει ως δικαιούχους τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

1 59259/31-03-2023
2 58889/30-03-2023
3 59532/03-04-2023
4 59716/03-04-2023
5 54729/15-03-2023
6 59248/31-03-2023
7 55686/20-03-2023
8 57961/28-03-2023
9 57996/28-03-2023
10 59527/03-04-2023

 

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας δηλαδή της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους, μηδενική ή μικρή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας) και της βαθμολογίας δηλαδή δεν οφείλουν κανένα μάθημα από τα προηγούμενα έτη σπουδών και έχουν μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό (10) δέκα,

 

β) δεν εγκρίνει ως δικαιούχους τους υποψήφιους με αριθμό  αίτησης:

1 59761/03-04-2023
2 58077/28-03-2023
3 59392/03-04-2023
4 57960/28-03-2023
5 59203/31-03-2023
6 57262/24-03-2023
7 59907/03-04-2023
8 56180/21-03-2023
9 57639/27-03-2023
10 60348/04-04-2023
11 58085/28-03-2023
12 60315/04-04-2023
13 56784/23-03-2023

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν υψηλότερα οικογενειακά εισοδήματα έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους και μεγάλη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας).

 

γ) δεν εγκρίνει ως δικαιούχους τους υποψηφίους με αριθμό αίτησης:

1 57668/27-03-2023
2 59095/31-03-2023
3 59757/03-04-2023
4 59694/03-04-2023
5 60342/04-04-2023

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της επιτυχίας σε όλα μαθήματα των προηγούμενων ετών των  σπουδών τους.

 

δ) δεν εγκρίνει ως δικαιούχο τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης:

1 54680/15-03-2023

διότι βρίσκεται στο 1ο έτος σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και δεν μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος φοίτησής του ως προς την επιτυχία των μαθημάτων και το μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη  των σπουδών τους από  7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό δέκα (10). Η υποτροφία χορηγείται από το 2ο  έτος και πάνω.

 

ε) δεν εγκρίνει ως δικαιούχους τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

1 59958/04-04-2023
2 59104/31-03-2023

διότι βρίσκονται ήδη στο 5ο έτος και θα έχουν ολοκληρώσει τις βασικές σπουδές στο τμήμα φοίτησής τους, τον Ιούνιο του  2023 (έναρξη υποτροφίας Σεπτέμβριος 2023).