Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακό φοιτητή, από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 18-05-2021 ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης –κατόπιν επιλογής – ενός/μίας προπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 € ), από τα έσοδα της Δωρεάς  Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση», με το έγγραφο αριθμ. πρωτ.:

Α) επιλέγει την υποψηφιότητα με αριθμό αίτησης 14254/14-10-2021, επειδή πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης και

Β) απορρίπτει την υποψηφιότητα με αριθμό αίτησης 11899/07-10-2021, διότι υστερεί ως προς το κριτήριο του τόπου καταγωγής και ως προς το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης.

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο