Έγκριση χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη 2022

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 30367/06-12-2022 αποφάσισε τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου ύψους 3.000,00€ από τα έσοδα της Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη «στη μνήμη του Καθηγητή του Α.Π.Θ. Ηλία Καραντώνη και του Dr iur Δημητρίου Καραντώνη» στη δικαιούχο της δωρεάς με αριθμό αίτησης 26952/24-11-2022, πτυχιούχου της Νομικής Σχολής διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής του
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.