ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 28-09-2019 πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα  με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 8662+8669/27-02-2020 συμφωνεί με:

 

Α) την επιλογή των πέντε (5) υποψηφίων με αριθμό αίτησης: 

1. 730/13-03-2019

2. 746/13-03-2019

3. 702/07-03-2019

4. 741/13-03-2019

5. 769/14-03-2019

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της από 28-09-2019 πρόσκλησης.

 

Β) την απόρριψη των υποψηφίων με αριθμό αίτησης: 

1

749/14-03-2019               

2

734/13-03-2019

3

732/13-03-2019

4

660/28-02-2019

5

750/14-03-2019             

6

691/06-03-2019   

7

636/25-02-2019                          

8

742/13-03-2019

9

662/01-03-2019                     

10

710/08-03-2019

11

756/14-03-2019                                                     

12

640/26-02-2019                       

13

686/06-03-2019                  

14

685/06-03-2019                                                       

15

689/06-03-2019           

16

714/12-03-2019         

17

747/13-03-2019          

18

737/13-03-2019       

19

747α/13-03-2019                        

20

745/13-03-2019

21

767/14-03-2019        

22

724/12-03-2019               

23

751/14-03-2019                    

24

733/13-03-2019                 

25

688/06-03-2019       

26

717/12-03-2019                     

27

768/14-03-2019               

28

692/06-03-2019                  

29

679/05-03-2019                 

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν υψηλότερα εισοδήματα έναντι των συνυποψηφίων τους) και επιπλέον οι δέκα τελευταίοι (από Νο 19 έως το Νο 29) στη παραπάνω λίστα οφείλουν μαθήματα από το προηγούμενο ή τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους.

 

Γ) την απόρριψη της υπ’ αριθμ 112/09-10-2019 ένστασης του υποψηφίου με αριθμό αίτησης 76714-03-2019.