ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το έγγραφό της 53468/02-10-2019:

Α. Συμφωνεί με την επιλογή των παρακάτω υποψηφιοτήτων ως υποτρόφων από τα  έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις της διαθήκης και της προκήρυξης:

1. 656/27-02-2019

2. 637/25-02-2019

3. 729/13-03-2019

4. 677/05-03-2019

5. 659/28-02-2019

6. 603/14-02-2019

7. 655/27-02-2019

Β. Δεν συμφωνεί με την επιλογή των παρακάτω υποψηφιοτήτων, καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της διαθήκης και της προκήρυξης

1. 680/05-03-2019

2. 681/05-03-2019

3. 665/04-03-2019

Γ. Αναπέμπει  στο Α.Π.Θ. για να κοινοποιήσει το έγγραφό της στην Τριμελή Επιτροπή Επιλογής προκειμένου να επανεξετάσει την επιλογή της,