ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14998/16-01-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗ

ΣΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26177/03-04-2015 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (Α.Δ.Μ -Θ ) ΑΝΑΠΕΜΠΕΤΑΙ  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14998/16-01-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ,   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ.

 

Αποτελέσματα υποτροφίας: