ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΑΘ. ΚΑΙ ΑΝ. ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25812/18-06-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ"  ΣΤΗΝ Κ. ΛΙΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ.

Αποτελέσματα υποτροφίας: