ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25817/18-06-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ" ΣΤΗ Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ