ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΌ/Η ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Η Τετραμελής Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και Επιλογής υποψηφίου αποφάσισε να δοθεί η οικονομική ενίσχυση των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ στην υποψήφια με αριθμό αίτησης 189/24-10-2019, διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. και συνέχεια στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί  σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης.