Απόρριψη της ένστασης του υποψηφίου με αριθμό αίτησης 17964/02-04-2021 κατά της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου περί επιλογής δικαιούχων της υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 48534/26-07-2021 αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την ένσταση του υποψηφίου με αριθμό αίτησης 17964/02-04-2021 κατά της με  αριθμ. πρωτ. 36444/15-06-2021 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. περί επιλογής δέκα (10) προπτυχιακών φοιτητών ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.