ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών Κομοτηνής), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε πτυχιούχο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., για ευρύτερες σπουδές {Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές)} στο εξωτερικό με το έγγραφό της με αριθμό πρωτ. 49317/15-10-2020 συμφωνεί με την αριθμό πρωτ. 32449/11-09-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. περί χορήγησης της υποτροφίας στον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 868/08-04-2020.