ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών Κομοτηνής), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 πρόσκλησης χορήγησης δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αναστασίου Αναστασιάδη», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές)  στο εσωτερικό  με το αριθμό πρωτ 49316/15-10-2020 έγγραφό της  αναπέμπει  την υπ' αριθμ. πρωτ. 32642/11-09-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. τροκειμένου να επανεξεταστεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 859/08-04-2020 αίτηση του υποψηφίου επειδή από τα δικαιολογητικά που προσκόμισε προκύπτει ότι ο  υποψήφιος δεν πληροί την προϋπόθεση της έλλειψης των οικονομικών μέσων για τη συνέχιση των μεταπτυχιακών του σπουδών.