Εγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο αριθ. Πρωτ: 49370/05-06-2024 αποφάσισε εγκρίνει τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού, μηνιαίου ποσού ύψους 400€, από τα έσοδα  του κληροδοτήματος Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη, εκ των οποίων συνάγεται ότι  κανένας υποψήφιος δεν προκρίνεται σύμφωνα με τον μέσο όρο βαθμολογίας που συγκέντρωσε βάση του  άρθρο 17 του Κ. Δ/τος 18/23-8-1941 (βάση της βαθμολογικής κλίμακας το 14 και με άριστα το 20) και επομένως δεν θα χορηγηθεί η προαναφερθείσα υποτροφία σε κανέναν υποψήφιο για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.