ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 28625π.έ./13-9-2018 ενέκρινε το αποτέλεσμα του από 28-06-2018 γραπτού διαγωνισμού για την ανάδειξη  του υποψηφίου υποτρόφου που κατέθεσε αίτηση με αριθμ. πρωτ.: 998/31-05-2018

διότι πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 1-2-2018 πρόσκληση χορήγησης πέντε (5)  υποτροφιών  από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

Αποτελέσματα υποτροφίας: