ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 29847π.έ/27-09-2019 αποφάσισε να εγκρίνει το αποτέλεσμα του γραπτού διαγωνισμού και η υποτροφία του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 να μη χορηγηθεί σε κανέναν υποψήφιο καθώς κανένας δεν συγκέντρωσε τον μέσο όρο βαθμολογίας που απαιτείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησης οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018 πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας..

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας.