ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 32459/11-09-2020 ενέκρινε το αποτέλεσμα του γραπτού διαγωνισμού για τη χορήγηση υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα για το ακαδ. έτος 2020-2021, σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 943/22-02-2020 και 954/28-05-2020, αμφότεροι επιτυχόντες στον γραπτό διαγωνισμό αναδεικνύονται υπότροφοι του εν λόγω κληροδοτήματος.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.