ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΙΒΗΡΙΤΗ ΣΑΒΡΑΝΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29723π.ε./21-9-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΤΕΛΙΟ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΙΒΗΡΙΤΗ ΣΑΒΡΑΝΗ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.