ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

 

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2020 προκήρυξης χορήγησης είκοσι  (20)  συνολικά υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 243219/18-10-2021  συμφωνεί:

 Α. Την επιλογή των παρακάτω αναφερομένων ως υποτρόφων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 υπέρ του Α.Π.Θ. κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου με αριθμό αίτησης:

1. 15160/23-03-2021

2. 12846/16-03-2021

3. 12853/16-03-2021

 

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 4343/1964 δημόσια διαθήκη του Δημητρίου Τσιακμακόπουλου και την από 13-12-2020 προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

Β. Την απόρριψη των παρακάτω αναφερόμενων ως υποψηφίων υποτρόφων έτους 2020-2021 υπέρ του Α.Π.Θ. κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου με αριθμό αίτησης:

1. 18098/02-04-2021

2. 17954/02-04-2021

3. 17750/02-04-2021

4. 12857/16-03-2021

 

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της αποφοίτησης από Λύκειο των Δημοτικών Κοινοτήτων  (Α, Β, Γ, Δ, Ε) της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2020 προκήρυξης χορήγησης είκοσι  (20)  συνολικά υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 243219/18-10-2021  συμφωνεί:

 Α. Την επιλογή των παρακάτω αναφερομένων ως υποτρόφων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 υπέρ του Α.Π.Θ. κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου με αριθμό αίτησης:

1. 15160/23-03-2021

2. 12846/16-03-2021

3. 12853/16-03-2021

 

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 4343/1964 δημόσια διαθήκη του Δημητρίου Τσιακμακόπουλου και την από 13-12-2020 προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

Β. Την απόρριψη των παρακάτω αναφερόμενων ως υποψηφίων υποτρόφων έτους 2020-2021 υπέρ του Α.Π.Θ. κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου με αριθμό αίτησης:

1. 18098/02-04-2021

2. 17954/02-04-2021

3. 17750/02-04-2021

4. 12857/16-03-2021

 

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της αποφοίτησης από Λύκειο των Δημοτικών Κοινοτήτων  (Α, Β, Γ, Δ, Ε) της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.