ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΈΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Α.Δ.Μ.Θ. με το έγγραφό της με αρ. πρωτ. 65711/30-01-2020 αναπέμπει το από 14-06-2019 πρακτικό επιλογής από την Τριμελή Επιτροπή και την με αρ. πρωτ. 30082π.έ./18-10-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. προκειμένου να επανεξεταστεί η αίτηση του υποψηφίου με αριθμό πρωτοκόλλου 748/14-03-2019.

Αποτελέσματα υποτροφίας: