ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2019 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 65708/30-01-2020 συμφωνεί με την επιλογή του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 712/08-03-2019 ως υποτρόφου του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.