ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 προκήρυξης χορήγησης είκοσι  (20)  υποτροφιών για καταγόμενους από τη Δημοτική ενότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης

από τον έναν τουλάχιστον γονέα τους  για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου,  με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 47615/30-09-2020  συμφωνεί:

  1. με την επιλογή των υποψηφίων με αριθμό αίτησης 824/20-03-2020 και 826/20-03-2020 διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της από 13-12-2019 προκήρυξης και
  2. με την απόρριψη του υποψήφιου με αριθμό αίτησης 924/11-05-2020 διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της εισαγωγής του σε Τμήμα του Α.Π.Θ.  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020 κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων (εγγραφή στο Α.Π.Θ. μετά από μετεγγραφή από άλλο Α.Ε.Ι.).