ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 56685/29-07-2015 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΔΜΘ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ Κ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΦΛΩΡΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ  ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.