ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 (ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με το αρ. πρωτ. 10321/09-12-2019 έγγραφό του αποδέχθηκε την πρόταση της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής επιλογής υποτρόφων και αποφάσισε:

Α. να προτείνει ως δικαιούχους της υποτροφίας του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακοπούλου τις υποψηφιότητες:

 

1) αριθμό αίτησης  656/27-02-2019

2) αριθμό αίτησης  637/25-02-2019

3) αριθμό αίτησης  729/13-03-2019

4) αριθμό αίτησης  677/05-03-2019

5) αριθμό αίτησης  659/28-02-2019

6) αριθμό αίτησης 681/05-03-2019

7) αριθμό αίτησης  603/14-02-2019

 

Β. να κάνει δεκτή την  με αριθμ. Πρωτ. 1134/05-11-2019  ένσταση του υποψηφίου με αριθμό αίτησης 665/04-03-2016 καθώς κατέθεσε διορθωμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπηρεσιακή βεβαίωση του Δήμου Έδεσσας με τα οποία αποδεικνύεται ότι πληροίτε η προϋπόθεση της καταγωγής.

Γ. να απορρίψει α) την υποψηφιότητα με αριθμό αίτησης 680/05-03-2019 διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της εισαγωγής σε Τμήμα του Α.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019  με εισιτήριες εξετάσεις  αλλά προσήλθε με μετεγγραφή και β) την υποψηφιότητα με αριθμό αίτησης 681/05-03-2019 καθώς δεν ανταποκρίνεται στο εισοδηματικό κριτήριο που τίθεται από την αριθμό 6766/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών διότι ξεπερνάει το εισοδηματικό όριο κατά 1.798,86€.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας.