ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας μίας (1) υποτροφίας, από τα έσοδα του κληροδοτήματος  Κων/νου Λαζαρίδη, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που αφορά πτυχιούχους των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές), στα μεταπτυχιακά προγράμματα των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με αντικείμενο σχετιζόμενο με την  Γεωπονοδασολογική  Επιστήμη με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 47631/30-09-2020  συμφωνεί:

  1. με την επιλογή του υποψήφιου με αριθμό αίτησης 932/11-05-2020 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της από 13-12-2019 προκήρυξης και
  2. με την απόρριψη του υποψήφιου με αριθμό αίτησης 848/01-04-2020 διότι δεν πληροί  την προϋπόθεση της καλύτερης επίδοσης λαμβανομένης υπόψη της βούλησης του διαθέτη όπως ορίζεται στη διαθήκη του κατά την οποία « οι υποτροφίες προσφέρονται εις τους καλύτερους και μη έχοντας την οικονομική δυνατότητα φοιτητάς…….».