ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2016-2017

Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 49533/26-07-2017 της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας  σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακοπούλου, επιλέχθηκε ως υπότροφος ο κ. Εμμανουήλ Ξουφλάκης του Νικολάου διότι πληροί όλους τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας.